مقررات عمومی ایمنی

مقررات عمومی ایمنی توصیه شده

مقررات عمومی ایمنی توصیه شده
مقررات عمومی ایمنی توصیه شده از طرف شرکت های خدمات آتش نشانی ● قبل از شروع بكار ابتدا به ایمنی آن فكر كنید . ● قبل از شروع بكار از وسایل ایمنی مناسب استفاده نمایید . ● قبل از شروع بكار از لباس كار مناسب استفاده نمایید . ● قبل از شروع بكار در صورتیكه دچار بیماری ناراحتی و خستگی می باشید به سرپرستان گزارش نمایید . ● در صورتیكه قادر به انجام كار در ارتفاع نمی باشید مسئولین خودرادر جریان قرار دهید . ● در صورتیكه نسبت به انجام كار مطلع نمی باشید ار انجام آن خودادی نمایید . ● در كارتان ریسك و اعمال خطرناك انجام ندهید . ● بدون اجازه سرپرستان و مسئولین محوطه شروع به انجام كار ننمایید . ● به ب...
ادامه مطلب