شرکت های خدمات آتش نشانی

ارائه خدمات آتش نشانی نیروگاه سیکل ترکیبی پرند شرکت مپنا(توسعه۲)

ارائه خدمات آتش نشانی نیروگاه سیکل ترکیبی پرند شرکت مپنا(توسعه۲)
  سال 93 تاکنون خدمات آتش نشانی نیروگاه سیکل ترکیبی پرند نیروگاه پرندازتاریخ 17/7/90 ازمحل تهاتربدهیهای شرکت توانیربامطالبات شرکت مپنا به شرکت مپنا واگذارگردیدپس ازآن وبه منظورمدیریت بهره برداری ازنیروگاه شرکت تولیدبرق پرندمپنا (سهامی خاص)ازتاریخ 6/6/91تشکیل شدوآغازبکارکرد. وظیفه تعریف شده برای این شرکت انعقادقراردادفروش برق باشرکت مدیریت شیکه برق ایران ودیگرقراردادهای لازم اعلام قیمت روزانه برق تولیدی نیروگاه به بازاربرق نظارت بربهره برداری ،نگه داری وتحویل انرژی نیروگاه به خریداربرق است. نیروگاه پرنداولین نیروگاه مپنا است که برق تولیدی خودرادرقالب قراردادفروش برق دربازاربرق به فروش میرسا...
ادامه مطلب