شرکت خدمات آتش نشانی

خدمات آتش نشانی ظفر رسانا

شرکت خدمات آتش نشانی ظفر رسانا همگی با سه عامل ایجادحریق یعنی حرارت ماده قابل سوختن واکسیژن آشناهستیم ومی دانیم تازمانی که این سه عامل درکنارهم قرارگیرنداحتمال حریق وتناوم آن وجودخواهدداشت لذابایدبرای پیشگیری ایجادحریق ودرصورت ایجادآن برای جلوگیری ازپیشرفت وادامه سوختن آماده بود.شرکت خدمات فنی‌ مهندسی‌ ظفر رسانا در ساله ۱۳۸۵ به منظور فعالیت در زمینه ارائه کلی‌ خدمات امداد و نجات و اطفأ حریق در پروژه‌های نفت و گاز کشور تاسیس گردیده است. مصرف‌‌کننده اصلی‌ میادین نفتی‌ و گازی کشور کارخانجات پتروشیمی و وابسته نیروگاه های تولید برق تمامی پروژه‌های صنعتی‌ و عمرانی در حال ساخت و کلیه کارخانجات صنعتی...
ادامه مطلب

ارائه خدمات آتش نشانی سیکل ترکیبی کرمان شرکت مپنا(توسعه۲)

ارائه خدمات آتش نشانی سیکل ترکیبی کرمان شرکت مپنا(توسعه۲)
  سال 87-90خدمات آتش نشانی نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان دارای هشت واحدگازی به صورت ترکیبی ازشش واحدگازی ازنوع (وی 94.2)آنسالد و(ایتالیا)به اضافه دوواحدگازی توسعه ای (ازمحل اعتبارات بانک توسعه اسلامی)به ظرفیت هریک 159،9مگاوات دربخش گازی و4واحدبخارنوع ای تی پی ای توگا هریک به ظرفیت 160مگاوات است به این ترتیب مجموع ظرفیت نیروگاه برابربا1912مگاوات درشرایط ایزو(آی اس او)است. این نیروگاه درکیلومتر3جاده باغین _رفسنجان درزمینی به مساحت 120هکتاردرمنطقه باغین واقع شده است تامین تجهیزات اصلی نیروگاه دربخش گازی ازطرف آنسالدو(ایتالیا)وسایرتجهیزات (بی او پی)توسط سازندگان داخلی ب...
ادامه مطلب

ارائه خدمات آتش نشانی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان شرکت مپنا(توسعه۲)

ارائه خدمات آتش نشانی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان شرکت مپنا(توسعه۲)
  سال 92 تاکنون خدمات آتش نشانی سیکل ترکیبی شیروان پروژه خدمات آتش نشانی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان شامل شش واحدگازی هریک به ظرفیت 159مگاوات وسه واحدبخارهریک به ظرفیت 160مگاوات درشرایط ایزواست (مجموعه 954مگاوات)که تاکنون تمام واحدهای گازی این نیروگاه به صورت دائم تحویل کارفرماشده است این نیروگاه درکیلومتر9جاده شیروان به مشهدواقع شده وظرفیت پست نیروگاه است که مهندسی تامین تجهیزات واحداث آن درمحدوده ی کاری کارفرمای پروژه قرارداشته است سوخت موردنیاز این نیروگاه شامل گازوگازویئل است شرکت های خدمات آتش نشانی  –  شرکت فنی مهندسی ظفر رسانا
ادامه مطلب

ارائه خدمات آتش نشانی نیروگاه سیکل ترکیبی پرند شرکت مپنا(توسعه۲)

ارائه خدمات آتش نشانی نیروگاه سیکل ترکیبی پرند شرکت مپنا(توسعه۲)
  سال 93 تاکنون خدمات آتش نشانی نیروگاه سیکل ترکیبی پرند نیروگاه پرندازتاریخ 17/7/90 ازمحل تهاتربدهیهای شرکت توانیربامطالبات شرکت مپنا به شرکت مپنا واگذارگردیدپس ازآن وبه منظورمدیریت بهره برداری ازنیروگاه شرکت تولیدبرق پرندمپنا (سهامی خاص)ازتاریخ 6/6/91تشکیل شدوآغازبکارکرد. وظیفه تعریف شده برای این شرکت انعقادقراردادفروش برق باشرکت مدیریت شیکه برق ایران ودیگرقراردادهای لازم اعلام قیمت روزانه برق تولیدی نیروگاه به بازاربرق نظارت بربهره برداری ،نگه داری وتحویل انرژی نیروگاه به خریداربرق است. نیروگاه پرنداولین نیروگاه مپنا است که برق تولیدی خودرادرقالب قراردادفروش برق دربازاربرق به فروش میرسا...
ادامه مطلب