خدمات آتش نشانی نیروگاه

ارائه خدمات آتش نشانی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان شرکت مپنا(توسعه۲)

ارائه خدمات آتش نشانی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان شرکت مپنا(توسعه۲)
  سال 92 تاکنون خدمات آتش نشانی سیکل ترکیبی شیروان پروژه خدمات آتش نشانی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان شامل شش واحدگازی هریک به ظرفیت 159مگاوات وسه واحدبخارهریک به ظرفیت 160مگاوات درشرایط ایزواست (مجموعه 954مگاوات)که تاکنون تمام واحدهای گازی این نیروگاه به صورت دائم تحویل کارفرماشده است این نیروگاه درکیلومتر9جاده شیروان به مشهدواقع شده وظرفیت پست نیروگاه است که مهندسی تامین تجهیزات واحداث آن درمحدوده ی کاری کارفرمای پروژه قرارداشته است سوخت موردنیاز این نیروگاه شامل گازوگازویئل است شرکت های خدمات آتش نشانی  –  شرکت فنی مهندسی ظفر رسانا
ادامه مطلب

ارائه خدمات آتش نشانی نیروگاه سیکل ترکیبی پرند شرکت مپنا(توسعه۲)

ارائه خدمات آتش نشانی نیروگاه سیکل ترکیبی پرند شرکت مپنا(توسعه۲)
  سال 93 تاکنون خدمات آتش نشانی نیروگاه سیکل ترکیبی پرند نیروگاه پرندازتاریخ 17/7/90 ازمحل تهاتربدهیهای شرکت توانیربامطالبات شرکت مپنا به شرکت مپنا واگذارگردیدپس ازآن وبه منظورمدیریت بهره برداری ازنیروگاه شرکت تولیدبرق پرندمپنا (سهامی خاص)ازتاریخ 6/6/91تشکیل شدوآغازبکارکرد. وظیفه تعریف شده برای این شرکت انعقادقراردادفروش برق باشرکت مدیریت شیکه برق ایران ودیگرقراردادهای لازم اعلام قیمت روزانه برق تولیدی نیروگاه به بازاربرق نظارت بربهره برداری ،نگه داری وتحویل انرژی نیروگاه به خریداربرق است. نیروگاه پرنداولین نیروگاه مپنا است که برق تولیدی خودرادرقالب قراردادفروش برق دربازاربرق به فروش میرسا...
ادامه مطلب