پروژه های انجام شده و در دست اقدام

ارائه خدمات آتش نشانی فاز ۱۳رجب شرکت نیر پارس

ارائه خدمات آتش نشانی فاز ۱۳رجب شرکت نیر پارس

سال 90-92  
ادمه مطلب
ارائه خدمات آتش نشانی سیکل ترکیبی کرمان شرکت مپنا(توسعه۲)

ارائه خدمات آتش نشانی سیکل ترکیبی کرمان شرکت مپنا(توسعه۲)

  سال 87-90خدمات آتش نشانی نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان دارای هشت واحدگازی به صورت ترکیبی ازشش واحدگازی ازنوع (وی 94.2)آنسالد و(ایتالیا)به اضافه دوواحدگازی توسعه ای (ازمحل اعتبارات بانک توسعه اسلامی)به ظرفیت هریک 159،9مگاو...
ادمه مطلب
ارائه خدمات آتش نشانی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان شرکت مپنا(توسعه۲)

ارائه خدمات آتش نشانی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان شرکت مپنا(توسعه۲)

  سال 92 تاکنون خدمات آتش نشانی سیکل ترکیبی شیروان پروژه خدمات آتش نشانی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان شامل شش واحدگازی هریک به ظرفیت 159مگاوات وسه واحدبخارهریک به ظرفیت 160مگاوات درشرایط ایزواست (مجموعه 954مگاوات)که تاکنون تمام واحدهای گازی این نیروگ...
ادمه مطلب
ارائه خدمات آتش نشانی نیروگاه سیکل ترکیبی پرند شرکت مپنا(توسعه۲)

ارائه خدمات آتش نشانی نیروگاه سیکل ترکیبی پرند شرکت مپنا(توسعه۲)

  سال 93 تاکنون خدمات آتش نشانی نیروگاه سیکل ترکیبی پرند نیروگاه پرندازتاریخ 17/7/90 ازمحل تهاتربدهیهای شرکت توانیربامطالبات شرکت مپنا به شرکت مپنا واگذارگردیدپس ازآن وبه منظورمدیریت بهره برداری ازنیروگاه شرکت تولیدبرق پرندمپنا (سهامی خاص)ازتاریخ 6...
ادمه مطلب