ارائه خدمات آتش نشانی نیروگاه سیکل ترکیبی پرند شرکت مپنا(توسعه۲)

پرند

  سال ۹۳ تاکنون

خدمات آتش نشانی نیروگاه سیکل ترکیبی پرند

نیروگاه پرندازتاریخ ۱۷/۷/۹۰ ازمحل تهاتربدهیهای شرکت توانیربامطالبات شرکت مپنا به شرکت مپنا واگذارگردیدپس ازآن وبه منظورمدیریت بهره برداری ازنیروگاه شرکت تولیدبرق پرندمپنا (سهامی خاص)ازتاریخ ۶/۶/۹۱تشکیل شدوآغازبکارکرد.
وظیفه تعریف شده برای این شرکت انعقادقراردادفروش برق باشرکت مدیریت شیکه برق ایران ودیگرقراردادهای لازم اعلام قیمت روزانه برق تولیدی نیروگاه به بازاربرق نظارت بربهره برداری ،نگه داری وتحویل انرژی نیروگاه به خریداربرق است.
نیروگاه پرنداولین نیروگاه مپنا است که برق تولیدی خودرادرقالب قراردادفروش برق دربازاربرق به فروش میرساندوازاین حیث به همراه نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج بادیگرنیروگاهای شرکت مپناکه دارای قراردادتبدیل انرژی میباشدتفاوتهای اساسی دارد

شرکت های خدمات آتش نشانی  –  شرکت فنی مهندسی ظفر رسانا