ارائه خدمات آتش نشانی سیکل ترکیبی کرمان شرکت مپنا(توسعه۲)

imac-464739_1920

  سال ۸۷-۹۰

خدمات آتش نشانی نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان

نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان دارای هشت واحدگازی به صورت ترکیبی ازشش واحدگازی ازنوع (وی ۹۴٫۲)آنسالد و(ایتالیا)به اضافه دوواحدگازی توسعه ای (ازمحل اعتبارات بانک توسعه اسلامی)به ظرفیت هریک ۱۵۹،۹مگاوات دربخش گازی و۴واحدبخارنوع ای تی پی ای توگا هریک به ظرفیت ۱۶۰مگاوات است به این ترتیب مجموع ظرفیت نیروگاه برابربا۱۹۱۲مگاوات درشرایط ایزو(آی اس او)است.
این نیروگاه درکیلومتر۳جاده باغین _رفسنجان درزمینی به مساحت ۱۲۰هکتاردرمنطقه باغین واقع شده است تامین تجهیزات اصلی نیروگاه دربخش گازی ازطرف آنسالدو(ایتالیا)وسایرتجهیزات (بی او پی)توسط سازندگان داخلی بامدیریت شرکت مپنا تامینوتوسطپیمانکاران داخلی اجراشده است
کارفرمای این پروژه دربخش گازی سازمان توسعه برق ایران مشاورطرح شرکت مهندسین مشاورقدس نیرووپیمانکاران پروژه دربخش گازی شرکت توسعه یک مپنا بوده است همچنین کارفرمای این پروژه دربخش بخارسازمان توسعه برق ایران مشاوره آن شرکت مشانیرووپیمانکاران پروژه دراین بخش شرکت توسعه دومپنا بوده است
تاریخ شروع عملیات اجرایی این پروژه دربخش گازی ۱۰آبان سال ۷۸بودوکلیه واحدهای گازی این نیروگاه تاسال ۱۳۸۰واردمدارشدوتاسال ۱۳۸۴بطورکامل تحویل دائم شدندهمچنین باتوجه به توسعه این نیروگاه وتبدیل آن به سیکل ترکیبی عملیات اجرایی واحدهای بخاراین نیروگاه اول مردادسال ۱۳۸۴کلیدخوردوتا۲۲آذرسال ۸۹کلیه واحدهای بخارنیروگاه به کارفرما تحویل موقت شدندهم اکنون کلیه واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان تحویل دائم وکلیه واحدهای بخارآن تحویل موقت شده اند.

شرکت های خدمات آتش نشانی  –  شرکت فنی مهندسی ظفر رسانا