ارائه خدمات آتش نشانی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان شرکت مپنا(توسعه۲)

شیروان2

  سال ۹۲ تاکنون

خدمات آتش نشانی سیکل ترکیبی شیروان

پروژه خدمات آتش نشانی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان شامل شش واحدگازی هریک به ظرفیت ۱۵۹مگاوات وسه واحدبخارهریک به ظرفیت ۱۶۰مگاوات درشرایط ایزواست (مجموعه ۹۵۴مگاوات)که تاکنون تمام واحدهای گازی این نیروگاه به صورت دائم تحویل کارفرماشده است
این نیروگاه درکیلومتر۹جاده شیروان به مشهدواقع شده وظرفیت پست نیروگاه است که مهندسی تامین تجهیزات واحداث آن درمحدوده ی کاری کارفرمای پروژه قرارداشته است سوخت موردنیاز این نیروگاه شامل گازوگازویئل است

شرکت های خدمات آتش نشانی  –  شرکت فنی مهندسی ظفر رسانا